บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ทั้งในการกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการบริหารงาน โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด

นโยบาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
ดาวน์โหลด
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
ดาวน์โหลด

เอกสารสำคัญ

ข้อบังคับบริษัท
ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองบริษัท
ดาวน์โหลด