ทีมที่ประสบความสำเร็จเอาชนะ ด้วยหัวใจดวงเดียว

ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับ และโอกาสร่วมงานกับเอ็มจีซี-เอเชีย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เอ็มจีซี-เอเชีย

วัฒนธรรมองค์กร

 • บริษัทฯ จะต้องทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และช่วยให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ให้กับพนักงานทุกคนในการดำเนินงาน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ
 • นโยบายการจ้างงานของบริษัทฯ ควรจะอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม โดยวัดที่ความสามารถกับคุณสมบัติ/ความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน ระเบียบข้อบังคับการจ้างงานของบริษัทฯ โดยจะต้องให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
 • บริษัทฯ จะต้องไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดหรือคุกคาม ไม่มีการเหยียดของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา การแสดงออกทางเพศ อายุ สัญชาติ เพศ อัตลักษณ์ และความพิการ
 • บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน
 • บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการ ถ่ายทอดความรู้ จัดให้มีการฝึกอบรมและเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 • บริษัทฯ จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และพนักงานจะต้องรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน โดยเป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันและให้ความยุติธรรมโดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บริหารโดยตรง

สวัสดิการพนักงาน

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • Incentive
 • Commission
 • OT
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมกีฬาสี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่ม
 • ค่ารักษาพยาบาลถึงบิดามารดา

ตำแหน่งงานว่าง