นายหน้าประกันภัยอิสระ

ใหญ่ที่สุด

ในยุโรป

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท Howden Maxi ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัท Howden Maxi เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ฮาวเด้น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทภายในกลุ่ม Howden) ในปี 2561 ซึ่งเป็นการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และกลุ่ม Howden ซึ่งเป็นหนึ่งในนายหน้าประกันภัยอิสระที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

บริการนายหน้าประกันภัยด้านต่างๆ
รถยนต์
ทรัพย์สิน
การขนส่ง
ความรับผิดทางกฎหมาย
วิศวกรรม
วิชาชีพและการเงิน
สวัสดิการพนักงาน
อุบัติเหตุและสุขภาพ
อัญมณี เครื่องประดับ
ผลงานศิลปะ

บริษัท Howden Maxi มุ่งเน้นการให้บริการนายหน้าประกันภัยด้านต่างๆ โดยมีรายได้หลักจากการขายประกันภัยรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 48.2 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท Howden Maxi ในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัท Howden Maxi เป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสามารถเสนอขายสินค้าหรือบริการด้านการประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยานยนต์ของกลุ่มบริษัทฯ (Cross Sell) โดยอาศัยฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีจำนวนมากและมีความหลากหลายได้ นอกจากนี้ บริษัท Howden Maxi ยังร่วมกับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท Sabuy Maxi เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการประกันภัยรายย่อยผ่านเครือข่ายร้านค้า และฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ