ข้อมูลสำคัญทางการเงินในรอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์รวม Q2/2566

ล้านบาท

รายได้รวม Q2/2566

ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q2/2566

ล้านบาท