ข้อมูลสำคัญทางการเงินในรอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์รวม Q3/2566

ล้านบาท

รายได้รวม Q3/2566

ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q3/2566

ล้านบาท