ภายในบริษัทฯ

หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่

  • รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น และ/ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
  • กล่องรับความเห็น
  • อีเมล : whistle.blower.mgc@mgc-asia.com

ภายนอกบริษัทฯ

  • โทรศัพท์ที่หมายเลข : +66 (0) 2935 2000
  • เว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.mgc-asia.com
  • อีเมล : whistle.blower.mgc@mgc-asia.com
  • ยื่นเรื่องโดยตรงทางไปรษณีย์ที่ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น