มีความตั้งใจที่

มุ่งเน้น

การให้บริการด้านต่าง ๆ

4 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนงาน Information Technology (IT)

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งและพัฒนา Infrastructure หรือ Application รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

ส่วนงาน Customer Interaction Center (CIC)

บริการให้ข้อมูล

ให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถาม เช่น การรับสายลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

บริการติดต่อลูกค้า

ให้บริการแนะนำสินค้าหรือโปรโมชั่นรวมถึงสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ และ SMS

บริการ Data Center

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าและจัดทำรายงานสะท้อนผลการดำเนินการให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้บริการ

ส่วนงาน Master Automotive Training Center (MAT)

ให้บริการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะที่สอดคล้องกับพนักงานแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละยี่ห้อ หรือทักษะซึ่งส่งเสริมการขายรถยนต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้บริการแก่บุคลากร เช่น พนักงานขายหรือช่างของกลุ่มบริษัทฯ

ส่วนงาน Innovative Mobility Experience (IMX)

ให้บริการด้าน Digital Marketing ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการตลาด การจัดทำแคมเปญทางการตลาด รวมถึงการติดต่อซื้อสื่อทางการตลาดกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ส่วนงาน IMX ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและมีแผนที่จะทยอยเปิดตัวแพลตฟอร์ม Carlaxy ในปี 2565 โดยมีเป้าหมายให้เป็น Online Marketplace ที่รวบรวมการให้บริการด้านยานยนต์อย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมทุกประเภทบริการและผู้ให้บริการด้านยานยนต์รายอื่นๆ ที่หลากหลาย มีการให้ข้อมูลเชิงลึกของสินค้าและบริการด้านยานยนต์ และเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มตลาดอย่างทั่วถึง