ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566 ประเภท : IPO

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด 571,200,000 51.00
2 MGC Investment Holdings Limited 112,000,000 10.00
3 นางรัตนา ธรรมชวนวิริยะ 45,255,200 4.04
4 ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ 37,181,600 3.32
5 นางสาวเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ 37,181,600 3.32
6 นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ 37,181,600 3.32
7 นางโสภิศ แก้วสว่าง 12,498,000 1.12
8 นายวัชระ แก้วสว่าง 12,050,000 1.08
9 นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 12,024,400 1.07
10 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 12,000,000 1.07