ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 12 มี.ค. 2567

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 12 มี.ค. 2567

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 มี.ค. 2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด 571,200,000 51.00
2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 112,000,000 10.00
3 นาง รัตนา ธรรมชวนวิริยะ 45,255,200 4.04
4 นายสัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ 37,397,400 3.34
5 น.ส. เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ 37,181,600 3.32
6 น.ส. ศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ 37,181,600 3.32
7 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 24,572,200 2.19
8 นาย วัชระ แก้วสว่าง 23,100,000 2.06
9 นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 19,601,000 1.75
10 นางโสภิศ แก้วสว่าง 17,100,000 1.53
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,917,180 1.42
12 นางพัชนา ชวโภคิน 13,290,000 1.19
13 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,678,200 0.77
14 นายฐิติพงษ์ ลือชัยขจรพันธ์ 8,500,000 0.76
15 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 8,001,000 0.71
16 นาย พิธาน องค์โฆษิต 8,000,000 0.71
17 นาย ฌานิน ตยัคคานนท์ 7,600,000 0.68
18 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,404,600 0.66
19 น.ส. พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ 6,500,000 0.58
20 นางสาวเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ 6,300,000 0.56