บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

  • กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์
  • กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ
  • กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริการบริหารจัดการ (Shared Service) บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

Q1/2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้จากการขายและบริการ

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

-

ล้านบาท

อัตรากำไรสุทธิ

-

ร้อยละ

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ Q1/2567

(ล้านบาท)

MGC-ASIA Ecosystem

MGC-ASIA Ecosystem ได้สร้างจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่มีความโดดเด่นของกลุ่มบริษัทฯ และแตกต่างจากคู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจจำหน่ายยานยนต์เป็นหลัก โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรและหลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า (Customer Experience) ที่มีกลไกกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (Customer Loyalty) ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจร่วมกัน ภายใต้ MGC-ASIA Ecosystem และสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการและมีศักยภาพในการซื้อสินค้าหรือบริการที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในส่วนของการนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (Up-selling) และการนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกัน (Cross-selling)

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง