นักลงทุนสัมพันธ์

MGC-Asia คือผู้นำด้าน Mobility Lifestyle ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม Q3/2566

ล้านบาท

รายได้รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม Q3/2566

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ Q3/2566

ล้านบาท

จุดเด่นการลงทุนใน MGC

MGC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของกลุ่ม MGC (“MGC-ASIA Ecosystem”)

อ่านเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
ดูเพิ่มเติม