การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567)
ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป
ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ดาวน์โหลด