16 พฤษภาคม 2567
แจ้งเผยแพร่การนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 การไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามสัญญาดำเนินการ
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
29 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
29 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
11 มีนาคม 2567
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทร่วมที่ได้รับร่วมทุนกับกลุ่ม ปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม
29 กุมภาพันธ์ 2567
การเข้าทำสัญญาร่วมทุนเพื่อเตรียมจัดตั้งธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร "นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย"
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม