29 กุมภาพันธ์ 2567
การเข้าทำสัญญาร่วมทุนเพื่อเตรียมจัดตั้งธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร "นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย"
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามสัญญา ดำเนินการ และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2567
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
28 ธันวาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การเกลี่ยวงเงิน และ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การ ใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม