10 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 การไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามสัญญาดำเนินการ
อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 การไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามสัญญาดำเนินการ
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566
สรุปข้อสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม