15 มิถุนายน 2566

MGC-ASIA รับมอบประกาศรับรองการประเมินและจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายอาสา ปิยะรัฐ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบประกาศรับรองการประเมิน และจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร สำหรับปี พ.ศ. 2565 ตามมาตรฐาน ISO14064-1 2018 และทวนสอบ จาก นายประวาล ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน โดยใบประกาศรับรองดังกล่าว แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กร รวมทั้งตระหนัก ในความสำคัญของการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงดำเนินการจัดประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซ เรือนกระจกที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ