นายสมปราชญ์ โบสุวรรณ

นายสมปราชญ์ โบสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ

49

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • กรรมการบริหาร วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 11 มกราคม 2565
  • กรรมการ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี, นิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติอบรม
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 196/2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

กรรมการบริหาร

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2564 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2559 - ปัจจุบัน

บจก. มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายยานยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ยานยนต์ และบริการซ่อมยานยนต์

2551 - 2559

บจก. มิลเลนเนียม ออโต้

ผู้จัดการทั่วไป

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายยานยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ยานยนต์ และบริการซ่อมยานยนต์

2546 - 2551

บจก. มิลเลนเนียม ออโต้

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายยานยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ยานยนต์ และบริการซ่อมยานยนต์