นายอาสา ปิยะรัฐ

นายอาสา ปิยะรัฐ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ
อายุ

60

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • กรรมการ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2564
  • กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 11 มกราคม 2565
  • ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี, Business Administration (Accounting), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท, Management Information System (MIS), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติอบรม
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2559 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2565 - ปัจจุบัน

บจก. เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเซส (เอเชีย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการให้เช่าเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว

2564 - ปัจจุบัน

บจก. มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง จำหน่าย อะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์

2558 - ปัจจุบัน

MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2554 - ปัจจุบัน

บจก. ไอ ทเวนตี้โฟร์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการด้าน IT Call Center Digital Marketing และ บริการจัดการฝึกอบรมให้ในกลุ่มบริษัทฯ

2542 - 2550

บจก. บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย)

Dealer and Business Development Manager

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจรถยนต์

2536 - 2542

บจก. ตรีเพชรไอทีโซลูชั่นส์

Solution Development Department Manager

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจยานยนต์

2531 - 2532

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Business Analyst

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยี

2528 - 2531

บจก. ธนาคารทหารไทย

Internal Auditor

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธนาคาร

2526 - 2527

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Junior Accountant

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ผลิตไฟฟ้า