ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ

40

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร์, University of New South Wales
  • ปริญญาเอก, เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม), University of New South Wales
ประวัติอบรม
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน

บจก. มัลติ ไซน์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการติดตั้งป้ายโฆษณา

2565 - ปัจจุบัน

บจก. โคแมส

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการโฆษณา

2564 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2564 - ปัจจุบัน

บจก. โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ดำเนินการแข่งขันชกมวยไทย มวยสากล มวยปล้ำ การแสดง และการแข่งขันกีฬา และการมหรสพทุกชนิด

2564 - ปัจจุบัน

บจก. สตาร์ค มัลติมีเดีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

กิจการสื่อโฆษณา

2564 - ปัจจุบัน

บจก. เวทีราชดำเนิน

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการสิทธิการจัดแข่งขันกีฬา ให้เช่าสถานที่ และที่ปรึกษาการโฆษณาการตลาด

2564 - 2565

บจก. อาร์เอสแพลนบี

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ประกอบกิจการจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทขนมและของทานเล่น (Snack)

2563 - ปัจจุบัน

บจก. กู๊ดธิงแฮพเพ่น

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการโฆษณา

2563 - ปัจจุบัน

บจก. ทีเอสดี19

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจขายส่งสินค้าทั่วไป

2563 - ปัจจุบัน

บจก. วันเดอร์ไบท์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจผลิตและขายขนมและเบเกอรี

2563 - ปัจจุบัน

บจก. เรซอัพ เวิร์ค

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการจัดกิจกรรม

2563 - ปัจจุบัน

บจก. เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจบริหารจัดการ และประมวลผลข้อมูล

2563 - ปัจจุบัน

บจก. แอท สเกล เอเชีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2563 - ปัจจุบัน

บจก. แอลทีแมน

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดพิมพ์ จำหน่าย หรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์

2562 - ปัจจุบัน

บจก. แพลน บี ซีเอส

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

2562 - ปัจจุบัน

บมจ. สแพลช มีเดีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการเช่าพื้นที่โฆษณาผลิตสื่อโฆษณา

2562 - ปัจจุบัน

บจก. ดิจิทัล แฟคตอรี่

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์

2562 - ปัจจุบัน

บจก. ไซน์ เวิร์ค มีเดีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ตัวแทนขายสื่อโฆษณา

2561 - ปัจจุบัน

บจก. แอลทีแมน

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

รับจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2561 - ปัจจุบัน

บจก. อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จัดการ ดูแล บริหารศิลปิน นักร้อง นักแสดง และให้บริการธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท

2561 - ปัจจุบัน

บจก. ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

2560 - ปัจจุบัน

บจก. เอสอาร์พีบี มีเดีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ตัวแทนขายสื่อโฆษณา

2560 - ปัจจุบัน

บจก. โกลิ้งค์ ออนไลน์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ

2559 - ปัจจุบัน

บจก. ไบรท์ สกาย มีเดีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ตัวแทนขายสื่อโฆษณา

2559 - ปัจจุบัน

บจก. แพลน บี อีเลฟเว่น

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ตัวแทนขายสื่อโฆษณา

2559 - ปัจจุบัน

บจก. ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

2559 - ปัจจุบัน

บจก. 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจโฆษณา จัดทำ และจำหน่ายนิตยสาร

2558 - ปัจจุบัน

บจก. ทริปเปิ้ลเพลย์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์อื่นๆ

2558 - ปัจจุบัน

บจก. แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการโฆษณา

2558 - ปัจจุบัน

บจก. เมอร์ซี่ พลัส

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ขายสื่อโฆษณา

2558 - ปัจจุบัน

บจก. เดอะวันพลัส

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ผลิตรายการโทรทัศน์

2556 - ปัจจุบัน

บจก. แอด คูซีน

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ผลิต จัดทำ และจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

2556 - ปัจจุบัน

บจก. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

สื่อโฆษณา

2556 - ปัจจุบัน

บจก. เวอริซายน์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

รับทำป้ายโฆษณา

2556 - ปัจจุบัน

บมจ. แพลน บี มีเดีย

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

สื่อโฆษณา