นายวสันต์ เทียนหอม

นายวสันต์ เทียนหอม

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ

66

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม), นิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาโท, International Banking Laws, Boston University, USA
ประวัติอบรม
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2543
  • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภทธุรกิจ

2560 - 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

กรรมการตรววจสอบ / ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภทธุรกิจ

2560 – ปัจจุบัน

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

หน่วยงานที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย

2554 - 2558

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รองเลขาธิการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

หน่วยงานที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย