นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ

นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
อายุ

63

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2564
  • ประธานกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 11 มกราคม 2565
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี, นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2563 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร (อิสระ)

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

-

2561

บจก. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

ที่ปรึกษากฎหมาย

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

2560 - 2562

บจก. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษากฎหมาย / ที่ปรึกษาบริหารความเสี่ยง

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร