นักลงทุนสัมพันธ์

MGC-Asia คือผู้นำด้าน Mobility Lifestyle ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 2565

ล้านบาท

รายได้รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม 2565

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ 2565

ล้านบาท

จุดเด่นการลงทุนใน MGC

MGC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของกลุ่ม MGC (“MGC-ASIA Ecosystem”)

อ่านเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
ดูเพิ่มเติม