ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์รวม 2565

ล้านบาท

รายได้รวม 2565

ล้านบาท

กำไรสุทธิ 2565

ล้านบาท