นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์

นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรกลุ่มบริษัทฯ
อายุ

54

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • กรรมการบริหาร วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 11 มกราคม 2565
  • ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรกลุ่มบริษัทฯ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 18 กุมภาพันธ์ 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, Southern New Hampshire University, USA
ประวัติอบรม

-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

กรรมการบริหาร

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2564 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรกลุ่ม บริษัทฯ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2558 - 2563

บจก. ปิยะอินเตอร์เนชัลแนล

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 - 2558

สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหการประมูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารองค์กร

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ประมูลรถยนต์ และทรัพย์สิน

2554 - 2556

สภาผู้แทนราษฎร

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

หน่วยงานของรัฐ

2552 - 2554

สำนักงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ในโครงการต้นกล้าอาชีพ)

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงกา

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

หน่วยงานของรัฐ

2551

สภาผู้แทนราษฎร

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

หน่วยงานของรัฐ

2549 - 2551

บจก. มีเดีย เอ็กซ์พลอเรอร์

ที่ปรึกษา

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

กิจการโฆษณา

2548 - 2549

บจก. สนัพโพ แอดเวอร์ไทซิง

กรรมการผู้จัดการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

กิจการโฆษณา

2543 - 2548

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ดูแลและพัฒนาตลาดของกรุงเทพมหานคร

2541 - 2543

บจก. ไทยแอกโกร เอ็กซ์เชนจ์

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2539 - 2541

บมจ. โมเดอร์นโฮมดีเวล ลอปเม้นท์

หัวหน้าส่วนงานวางแผนการตลาด

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2536 - 2537

บมจ. โมเดอร์นโฮมดีเวล ลอปเม้นท์

พนักงานฝ่ายขายโครงการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์