เรากำลังมองหา

ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับ และโอกาสร่วมงานกับเอ็มจีซี-เอเชีย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เอ็มจีซี-เอเชีย และคลิกที่ลิงค์

ผู้จัดการแผนกบัญชี (รับด่วน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบในงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฏหมายกำหนด

 2. วางแผนและบริหารการเงินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

 3. ดูแล-ตรวจสอบ และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหาร

 4. จัดทำแผนภาษีและงบประมานประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

 5. จัดทำและประมานการ Cash Flow เพื่อให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่อง

 6. ตรวจสอบและควบคุมเงินสดของกิจการให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 7. ตรวจสอบความถูกต้องและรับ-จ่ายเช็ค

 8. วิเคราะห์และควบคุมสินเชื่อของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 9. ดูแลรับผิดชอบในการเปิดศูนย์บริการสาขาใหม่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานธนาคาร , ราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงิน

 

คุณสมบัติของตำแหน่ง

เพศ:           ชาย / หญิง

อายุ:           40 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขา :        บัญชีและการเงิน

 

ประสบการณ์และความรู้/ทักษะ:

 1. การทำงานด้านบัญชีและการเงินการธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี

 2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อยกว่า 3ปีหรือความรู้ด้านภาษีธุรกิจ

 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารเงิน และสภาพคล่อง พร้อมทั้งมอนิเตอร์เงินคงเหลือประจำวันของ MAGเพื่อให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

2. ตรวจสอบการและควบคุม ในการใช้วงเงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน และวางแผนในการตัดตั๋วสัญญาใช้เงิน และปิดค่ารถ Floor Plan - BMW Leasing (BML)

3. ติดต่อประสานงานงานกับธนาคารต่าง ๆในการขอเบิกเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และปิดตั๋วสัญญาใช้เงิน 

4. ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลการรับเงิน และจ่ายเงินประจำวัน และควบคุมการส่งงาน / ปิดงานประจำวันของสาขา 

5. ตรวจสอบและควบคุมงาน Collection ในการติดตามหนี้ และการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท

6. ควบคุมตรวจสอบการนำเข้าฝากเข้าบัญชีบริษัท และดำเนินการสั่งโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆของสาขาบริษัท เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารเงินของแต่ละสาขา

7. ควบคุมและตรวจสอบการปิดยอดFloor plan BML เมื่อการมีการแจ้งจำหน่ายรถยนต์แล้ว

8. ติดต่อประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงิน เพื่อเปิดธุรกรรมในการใช้บัตรเครดิต หรือ ร่วมโปรโมชั่นกับสถานบันการเงินต่าง ๆ

9. ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายซ่อมตัวถัง ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินทั้งหมด

10. ตรวจทานและจัดทำแผนในการควบคุมงานทางด้านการเงินทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่

11. ควบคุมต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด และตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของ Used Car ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

12. ดูแลและตรวจสอบงานการขาย Used Car และประสานงานกับสถานบันการเงินที่เกี่ยวในการจัดเงินค่าตัวรถควบคุมตรวจสอบการออกเอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

13. ควบคุมและตรวจทานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (Assistant Finance Manager) และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

14. วางแผนในการตรวจสอบและควบคุมเพื่อลดช่องว่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16. ประพฤติ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทฯ บริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาตนเองมีความพร้อม และจิตสำนึกด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

คุณสมบัติของตำแหน่ง

เพศ:         หญิง

อายุ:         30-45 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา:        ปริญญาตรี / ปริญญาโท

สาขา:       สาขาการเงิน / การบัญชีทั่วไป

ประสบการณ์และความรู้/ทักษะ :

 1. มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 7 ปี

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลของบริษัท
   
 2. ดูแลและเข้าพบลูกค้าที่เป็นกลุ่มนิติบุคคลในเครือของบริษัท
   
 3. ขยายฐานลูกค้านิติบุคคลให้เพิ่มขึ้น และส่งต่อให้หน่วยงานขายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้หน่วยงานต่างๆ
   
 4. ทำรายงานส่งสรุปในการเข้าพบลูกค้าเป็นรายวัน,รายสัปดาห์,และรายเดือน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดในการเข้าพบลูกค้าแต่ละราย
   
 5. ทำงานโดยผ่านระบบ CRM ของบริษัท
   
 6. ปฎิบัติงานตามเอกสารในระบบคุณภาพต่างๆ ของบริษัท 
   
 7. เชิญลูกค้า และดูแลลูกค้าเมื่อบริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
   
 8. เข้าฝึกอบรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา 
   
 9. เข้าประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์

 

คุณสมบัติของตำแหน่ง

เพศ:         ชาย / หญิง

อายุ:         28   ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา:         ปริญญาตรีขึ้นไป

 

ประสบการณ์และความรู้/ทักษะ:

 1. มีประสบการณ์ด้านงาน Corporate หรือด้านที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดูแล  หรือขายผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคล บุคลิกดี มีความคล่องตัว ขับรถได้คล่อง  สามารถทำงานได้หลากหลายเนื่องจากการทำงานต้องเดินทางเพื่อติดด่อลูกค้า

 2. มีความเข้าใจและพร้อมเรียนรู้ในงานระบบ  และสามารถสรุปส่ง Report ของตนเองให้กับผู้บังคับบัญชาได้ และสามารถทำงานในวันเสาร์--อาทิตย์ได้  ในบางครั้งหากบริษัทมีการจัดกิจกรรม

 

กราฟฟิกดีไซน์

-          ออกแบบและผลิตสื่อดิจิตอลและสิ่งพิมพ์ภายในองค์กรให้สออกก

-          ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับงานกิจกรรมต่าง ๆ

-          ออกแบบสื่อโฆษณา Digital Ad

-          ออกแบบ Display ในงานกิจกรรมต่าง ๆ

ผู้เชียวชาญการด้านแอพพลิเคชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities):

Application Support

·         ให้คำแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาระบบโปรแกรมแก่ผู้ใช้งาน ตามขั้นตอน Incident Management

·         รับแจ้งความต้องการของผู้ใช้งานและวิเคราะห์ พร้อมประสานงานกับทีมงานเพื่อดำเนินการ

·         ประสานงาน Vendor เพื่อทำการแก้ไขปัญหา และติดตามสถานะกับ Vendor ในการแก้ปัญหาจนปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ

·         บันทึกรายละเอียดของปัญหา การแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาบนระบบ CRM

·         ทำสรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชาเป็นประจำและต่อเนื่อง

·         เข้าร่วมการประชุมกับทีมงานทุกเช้า(Morning Brief)

 

Project Management

·         ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อเก็บรายละเอียดและจัดทำเอกสารของโครงการ

·         ให้คำปรึกษาผู้จัดการโครงการเพื่อสรรหาแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม

·         ประสานงานกับ Vendor ต่างๆ

·         ดำเนินการตามขั้นตอนของ Project Management ตั้งแต่เริ่มโครงการจนปิดโครงการ

·         จัดทำเอกสารให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนและจัดเก็บให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ISO 29110 (Project Management)

·         บันทึกรายงานการประชุมและส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Others

·         งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

แบรนด์ของเรา

azimut.svg
rr.svg
bmw.svg
mini.svg
bmw_moto.svg
1280px-Harley-Davidson_logo_svg.png
honda.svg
master.svg
master_car.svg
sixt.svg
master_drive.svg
mms.svg
tunap.svg
124.svg
mat.svg
imx.svg
cc_logo_hiresb (1).svg