พนักงานขับรถผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 25 – 50 ปี
• วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหาร
• ใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี…

ผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดตารางนัดหมาย จัดเตรียมรายงานการประชุม

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี…