ที่ปรึกษาแผนกบริการ (Service Advisor)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถยนต์ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกค้า
• จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายละเอียดของงานซ่อม
• ตรวจสอบ ประเมินราคางานซ่อม และอะไหล่ก่อนดำเนินการซ่อม
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง สินค้า Lifestyle ยาง และบริการดูแลรักษารถ
• วางแผน ติดต่อ และจัดลำดับการนัดเข้าซ่อม

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิครถยนต์ และการให้บริการซ่อมรถยนต์
• มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
• มีทักษะในการสื่อสาร ใจรักงานบริการ…

หัวหน้าช่างยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ควบคุมการซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงต่อเวลาของงานซ่อม
• ให้คำแนะนำพนักงานช่าง วิเคราะห์งานซ่อมที่มีปัญหา
• ดูแลทีมช่างยนต์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
• ดูแล รักษา เครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ดูแล สภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะดวก และปลอดภัย

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ เครื่องกล
• มีประสบการณ์ช่างยนต์ 3 ปีขึ้นไป
• มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
• มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน
• มีประสบการณ์ในงานซ่อมจากค่ายรถยนต์ยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ…

ช่างยนต์ / ช่างเทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• วางแผน และทำการเบิกอะไหล่สำหรับงานซ่อม
• ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
• ติดตามและประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถซ่อมรถได้เสร็จตามกำหนด
• เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท

คุณสมบัติ
• ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ เครื่องกล
• ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ในงานซ่อมจากค่ายรถยนต์ยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ…