กลุ่มบริษัท MGC-ASIA ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เราจึงสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสถาบันการศึกษา โดยการช่วยกันปรับปรุงสนามเด็กเล่นและภูมิทัศน์ใหม่ให้กับโรงเรียนบางกอกศึกษา ลาดพร้าว 112 สอดคล้องกับปรัชญา MGC-ASIA