เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ติดตาม ตรวจ เอกสารงานบัญชี ใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
• ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
• ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
• ตรวจสอบ และสรุปรายงานภาษี

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *