เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• งานธุรการทะเบียนรถยนต์ เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายรถยนต์
• จัดทำรายงานควบคุมการจัดเก็บเล่มทะเบียน ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการส่งให้สถาบันการเงินต่างๆ
• จัดทำรายงานเอกสารผิดกฎจราจร แจ้งฝ่ายขาย ลูกค้า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการต่อภาษีรถยนต์
• จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบมหมาย

คุณสมบัติ
• เพศหญิง, อายุระหว่าง 23-40 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• มีประสบการณ์งานด้านทะเบียนรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *