เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลเงินฝากธนาคาร บันทึกการโอนเงินบัญชีธนาคาร กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
• กระทบยอดรายการปิดบัญชีประจำเดือน
• หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 22-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
• มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 1-2 ปี

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *