MGC-ASIA มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่ออิสลามสันติชน ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน ลาดพร้าว 112 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนสถาบันการศึกษาและช่วยเหลือชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงของเรา