ผู้จัดการแผนกการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
• ตรวจสอบความถูกต้องของรายรับทั้งหมด
• ดูแล ควบคุม ติดตาม ติดต่อเจรจากับลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสถาบันการเงินต่างๆ
• นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของแต่ละฝ่าย
• ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 30-45 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินในตำแหน่งผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป
• มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *