ผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตราฐานในการทำงาน
• วางแผนและตรวจสอบพนักงานให้ทำงานเสร็จตามระยะเวลาทีได้รับมอบหมายและจัดพนักงานให้เข้าทำงานตามตารางเวรให้เหมาะสม
• ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
• ตรวจสอบติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตามคำแนะนำ
• ทำรายงาน Incentive ของพนักงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป ทางด้านการบริหารศูนย์ซ่อมตัวถังและสี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริการรถยนต์
• ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *