ช่าง : โป๊ว, เตรียมพื้น, เคาะ-ตัวถัง, ขัดสี, พ่นสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบงานที่ได้รับ และสามารถดำเนินการซ่อมตามขั้นตอน
• ดูแลในส่วนงานของตัวถังและสีทั้ง โป๊ว, เตรียมพื้น, เคาะ-ตัวถัง, ขัดสี, พ่นสี
• ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
• วุฒิ ป. 6 ขึ้นไป
• ประสบการณ์งานช่างสีรถยนต์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
• สามารถตรวจเช็ควิเคราะห์งานได้
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
• ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น…

เจ้าหน้าที่คอนโทรลเลอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนการจ่ายงานให้กับช่างยนต์ ให้เหมาะสมกับความสามารถและปริมาณงาน
• ตรวจเช็คงาน และติดตามความคืบหน้างานซ่อม
• ติดตาม ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถซ่อมรถยนต์ได้เสร็จตามกำหนด และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• วางแผนการเบิกอะไหล่ให้กับช่างยนต์

คุณสมบัติ
• เพศชาย
• อายุ 25-40 ปี
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล
• ประสบการณ์ด้านงานซ่อมจากค่ายรถยนต์ยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการวางแผน และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา…

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบ ประเมินราคาความเสียหายเบื้องต้นของรถลูกค้าที่นำมาใช้บริการซ่อม
• ดูแลราคาค่าซ่อม และอะไหล่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• ติดตามงานซ่อม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และลูกค้า
• กำหนดนัดหมายรับรถ
• งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะการสื่อสาร และใจรักงานบริการ
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ…

เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านบริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับรถลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของทางแผนกสีและตัวถัง, ตรวจเช็คสภาพรถและเอกสารใบเคลม
• ติดตามงานซ่อม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และลูกค้า
• กำหนดวันนัดหมายรับรถ และให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อม

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25-40 ปี
• การศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ด้านช่างยนต์ 3 – 5 ปี และมีประสบการด้านการแนะนำบริการ…

ผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตราฐานในการทำงาน
• วางแผนและตรวจสอบพนักงานให้ทำงานเสร็จตามระยะเวลาทีได้รับมอบหมายและจัดพนักงานให้เข้าทำงานตามตารางเวรให้เหมาะสม
• ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
• ตรวจสอบติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตามคำแนะนำ
• ทำรายงาน Incentive ของพนักงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป ทางด้านการบริหารศูนย์ซ่อมตัวถังและสี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริการรถยนต์
• ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้…

ที่ปรึกษาแผนกบริการ (Service Advisor)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถยนต์ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกค้า
• จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายละเอียดของงานซ่อม
• ตรวจสอบ ประเมินราคางานซ่อม และอะไหล่ก่อนดำเนินการซ่อม
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง สินค้า Lifestyle ยาง และบริการดูแลรักษารถ
• วางแผน ติดต่อ และจัดลำดับการนัดเข้าซ่อม

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิครถยนต์ และการให้บริการซ่อมรถยนต์
• มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
• มีทักษะในการสื่อสาร ใจรักงานบริการ…

หัวหน้าช่างยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ควบคุมการซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงต่อเวลาของงานซ่อม
• ให้คำแนะนำพนักงานช่าง วิเคราะห์งานซ่อมที่มีปัญหา
• ดูแลทีมช่างยนต์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
• ดูแล รักษา เครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ดูแล สภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะดวก และปลอดภัย

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ เครื่องกล
• มีประสบการณ์ช่างยนต์ 3 ปีขึ้นไป
• มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
• มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน
• มีประสบการณ์ในงานซ่อมจากค่ายรถยนต์ยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ…

ช่างยนต์ / ช่างเทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• วางแผน และทำการเบิกอะไหล่สำหรับงานซ่อม
• ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
• ติดตามและประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถซ่อมรถได้เสร็จตามกำหนด
• เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท

คุณสมบัติ
• ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ เครื่องกล
• ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ในงานซ่อมจากค่ายรถยนต์ยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ…

เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• งานธุรการทะเบียนรถยนต์ เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายรถยนต์
• จัดทำรายงานควบคุมการจัดเก็บเล่มทะเบียน ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการส่งให้สถาบันการเงินต่างๆ
• จัดทำรายงานเอกสารผิดกฎจราจร แจ้งฝ่ายขาย ลูกค้า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการต่อภาษีรถยนต์
• จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบมหมาย

คุณสมบัติ
• เพศหญิง, อายุระหว่าง 23-40 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• มีประสบการณ์งานด้านทะเบียนรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ…

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา-รับซื้อรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสภาพรถยนต์และประเมินราคา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
• จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ทางด้านการประเมินราคาอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้เรื่องรถยนต์และราคารถยนต์
• มีรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้…