เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ (Call Center Agent)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ลูกค้า และบันทึกในระบบ
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า, สอบถามความพึงพอใจลูกค้า
• นำเสนอสินค้า/บริการ หรือติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

Application Specialist

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พัฒนาระบบซอฟแวร์ให้มีประสิทธิภาพ
คิดและสร้างโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ
บริหารโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรมต่างๆ…