เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ (Call Center Agent)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ลูกค้า และบันทึกในระบบ
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า, สอบถามความพึงพอใจลูกค้า
• นำเสนอสินค้า/บริการ หรือติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า หรือ Call Center สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ…

Application Specialist

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พัฒนาระบบซอฟแวร์ให้มีประสิทธิภาพ
คิดและสร้างโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ
บริหารโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Application Software
• มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ และดูแลระบบ ERP อย่างน้อย 1-3 ปี…