ผู้จัดการแผนกการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
• ตรวจสอบความถูกต้องของรายรับทั้งหมด
• ดูแล ควบคุม ติดตาม ติดต่อเจรจากับลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสถาบันการเงินต่างๆ
• นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของแต่ละฝ่าย
• ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 30-45 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินในตำแหน่งผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป
• มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี…

แคชเชียร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับรถลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ารับบริการ
• เปิดใบแจ้งซ่อม และสรุปค่าใช้จ่าย
• ดูแลและอำนวยความสะดวกการชำระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ การตลาด
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือแคชเชียร์ 1-5 ปี…

เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ติดตาม ตรวจ เอกสารงานบัญชี ใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
• ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
• ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
• ตรวจสอบ และสรุปรายงานภาษี

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป…

เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลเงินฝากธนาคาร บันทึกการโอนเงินบัญชีธนาคาร กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
• กระทบยอดรายการปิดบัญชีประจำเดือน
• หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 22-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
• มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 1-2 ปี…