ธุรการทั่วไป / บัญชีและการเงิน / IT / Call Center / ช่างยนต์ / เจ้าหน้าที่อะไหล่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• งานด้านเอกสาร
• งานด้านคีย์คอมพิวเตอร์, รับโทรศัพท์
• งานจัดเรียงอะไหล่

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิม. 6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ซ. 112 ได้…

พนักงานประจำสาขารถเช่า (Rental Sales Agent – RSA) – สังกัดธุรกิจ Sixt รถเช่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้บริการ ต้อนรับ และให้คำแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่ารถกับบริษัท
• ติดประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
• เตรียมเอกสารการเช่า และเตรียมการใช้งานรถยนต์ให้กับลูกค้า
• จัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ หรือธุรกิจรถเช่าอย่างน้อย 1 ปี
• ทักษะคอมพิวเตอร์ และทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• บุคลิกดี ใจรักงานบริการ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้…

ผู้จัดการแผนกการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
• ตรวจสอบความถูกต้องของรายรับทั้งหมด
• ดูแล ควบคุม ติดตาม ติดต่อเจรจากับลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสถาบันการเงินต่างๆ
• นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของแต่ละฝ่าย
• ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 30-45 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินในตำแหน่งผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป
• มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี…

แคชเชียร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับรถลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ารับบริการ
• เปิดใบแจ้งซ่อม และสรุปค่าใช้จ่าย
• ดูแลและอำนวยความสะดวกการชำระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ การตลาด
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือแคชเชียร์ 1-5 ปี…

เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ติดตาม ตรวจ เอกสารงานบัญชี ใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
• ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
• ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
• ตรวจสอบ และสรุปรายงานภาษี

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป…

เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลเงินฝากธนาคาร บันทึกการโอนเงินบัญชีธนาคาร กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
• กระทบยอดรายการปิดบัญชีประจำเดือน
• หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 22-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
• มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 1-2 ปี…

พนักงานขับรถผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 25 – 50 ปี
• วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหาร
• ใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี…

ผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดตารางนัดหมาย จัดเตรียมรายงานการประชุม

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี…

เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ (Call Center Agent)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ลูกค้า และบันทึกในระบบ
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า, สอบถามความพึงพอใจลูกค้า
• นำเสนอสินค้า/บริการ หรือติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า หรือ Call Center สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ…

Application Specialist

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พัฒนาระบบซอฟแวร์ให้มีประสิทธิภาพ
คิดและสร้างโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ
บริหารโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Application Software
• มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ และดูแลระบบ ERP อย่างน้อย 1-3 ปี…