Entries by HROD MGC-ASIA

ที่ปรึกษาการขาย

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 100,000* บาท

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• พิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
• แสวงหาลูกค้าลูกค้าใหม่ (Acquisition) และรักษาลูกค้าเดิม (Retention) ให้ได้ตามเป้าหมาย
• นำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า…

ผู้จัดการฝ่ายขาย

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 120,000* บาท

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
• บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
• พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านรถยนต์ที่ถูกต้อง…

MGC-ASIA Career Search

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd

ก้าวสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี (MGC) เป็นหนึ่งในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน…