ผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดตารางนัดหมาย จัดเตรียมรายงานการประชุม

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *