บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จํากัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริจาคปฏิทิน และสมุดบันทึกใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนจัดพิมพ์สื่อการสอนหนังสือสารานุกรมไทยเป็นอักษร เบรลล์ ให้กับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคนตาบอด (ปากเกร็ด) โดยปฏิทิน และสมุดบันทึกใช้แล้ว รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มบริษัทในเครือ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมอาสาสมัครอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม